Käyttö, myynti, palvelu ja sopimusehdot

Palvelujen tuottaja ja myyjä:  RB Company Services / Rosebus Oy  / www.automat.fi

Asiakas: Palveluiden käyttäjä tai tuotteiden tilaaja.

1. Sopimusehtoja sovelletaan

Näitä ehtoja sovelletaan RB Company Services / Rosebus Oy:n tuottamissa ja tarjoamissa palveluissa, joita henkilö tai yritysasiakas tilaajana käyttää. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin suullisiin ja kirjallisiin tilauksiin, myyntiin, asennuksiin tai toimeksiantoihin sekä näitä mahdollisesti koskeviin sopimuksiin, ellei muutoin ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen

Tilaamalla palveluja RB Company Services / www.automat.fi / Rosebus Oy:ltä asiakas hyväksyy nämä sopimus, myynti, käyttö ja palveluehdot. Sopimus syntyy kun asiakas tekee tilauksen tai toimeksiannon. Nämä voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. 

Kun asiakas tilaa palvelun tai tuotteen sähköisesti tai suullisesti, niin asiakas hyväksyy tässä sopimuksessa kaikki mainitut ehdot.

Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus ja luottamus.

3. Maksut ja hinnat

Maksuehto: 8 – 14 päivää laskun lähettämisestä

Maksutavat: tilisiirto (sähköpostilasku)

Sähköinen lasku on maksuton

Sopimusasiakkaiden suoraveloituksesta myönnetään 5% alennus.

Paperilaskusta veloitamme käsittely- ja toimituskuluina 8€

Maksumuistutusmaksu on 5€

Huomautusaika 5pv.

Viivästyskorko on sen hetkisen korkolain mukainen

Asiakkaan mahdollinen tuote- tai palvelureklamaatio ei poista maksuvelvollisuutta maksuehdoista poiketen.

Hinnat

Hinnat pyritään antamaan asiakkaan pyynnöstä yhteydenotto ja tarjous- tai yhteydenotto lomakkeen kautta.

Hinnat on aina laite, kokoonpano tai autokohtaisia.

Lisälaskutustyö 68 – 81€ / h

Minimi veloitus 1h

Matkakulut 1,19€ /km (ellei tarjouksissa ole toisin sovittu)

Palvelujen tuottajan ja myyjän hinnat ovat voimassa toistaiseksi, paitsi tarjoukseen perustuvat hinnat, jotka ovat voimassa 2vk./14pv. tarjouksen päivämäärästä lukien ellei kirjallisesti ole toisin sovittu..  

4. Selvitys ja ongelmanratkaisun ajan korvaaminen

Kaikki muu aika kun takuukorvauksesta johtuvat selvitys ja ongelmanratkaisuun käytettävä aika on korvattavaa aikaa.

Korvattava aika koskee kaikkia toimia, selvityksiä tai tehtäviä joita palveluntuottaja joutuu asiaan liittyen tekemään.

Tämä em. koskee kolmannen osapuolen laitteita, komponentteja tai järjestelmiä sekä takuun ulkopuolisen ajan korvaamista. 

Kaikki tämän sopimuskohdan työt on laskutustyötä 68€ / h..

5. Digi-, atk- ja tietotekniset työt:

Noudatamme tietoteknisissä palveluissa IT2000Tietotekniikka-alansopimusehtoja.

6. Immateriaalioikeudet

RB Company Services / Rosebus Oy:lla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa palveluihin ja niiden osiin. RB Company Services / www.automat.fi / Rosebus Oy:lla  on tekijänoikeus asiakkaalle toimittamaansa aineistoon, eikä asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman RB Company Services / Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ja RB Company Services säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.  

7. RB Company Services / Rosebus Oy:n  korvausvelvollisuus

Jos asiakas havaitsee virheen tai puutteen palveluissa tai palvelujen tuottamisessa on asiakkaan ilmoitettava tästä kirjallisesti(sähköposti) mahdollisimman pian. 

RB Company Services / Rosebus Oy:n  on korjattava havaitut virheet tai puutteet kohtuullisessa ajassa. RB Company Services vastaa  vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Asiakas huolehtii kaikista toimintaansa tarvittavista riittävistä omaisuus-, vastuu ja henkilö vakuutuksista. Asiakkaalla on velvollisuus tuntea toimintaansa koskevat lait ja määräykset ja huolehtia niiden riittävästä toteutumisesta. RB Company Services / Rosebus Oy  ei vastaa asiakkaiden erilaisista ongelmista jotka johtuvat asioiden selvittämättömyyksistä, tietämättömyyksistä, riskien ottamisesta tai asioista jotka asiakkaan tulisi selvittää. Tilauksessa asiakas valitsee ja hyväksyy palveluiden tai laitteiden määrän ja tarpeen sekä vastaa näiden riittävyydestä ko. kohteelle huomioiden voimassa olevat lait ja säännökset.

Virhe tai ongelma tilanteessa RB Company Services / Rosebus Oy ei vastaa menetetystä liikevoitosta, liiketoimesta, liikevaihdosta, goodwill-arvosta tai saamatta jääneestä odotetuista maksuista.

RB Company Services korvausvelvollisuus rajoittuu kuitenkin kaikissa tapauksissa aina enintään asiakkaan jo maksamaa summaa vastaavaan korvaukseen.   

8. Vastuut

RoseBus Oy vastaa aina vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.

RB Company Services ei vastaa kolmansien osapuolien asennuksista, muutostöistä, huolloista, järjestelmistä,laitteista, komponenteista tai näihin rinnastettavista töistä tai komponenteista. RB Company Services ei vastaa asiakkaan ajoneuvoista, ajoneuvojen sisällöstä tai lisälaitteista, autojen käytettävyydestä, kone- tai laitekannasta eri valmistajien koneiden ja laitteiden suojavarusteista tai näihin liittyvistä rakenteista sekä lisälaitteista. RB Company Services / Rosebus Oy:n korvausvelvollisuus kaikissa myydyissä tuotteissa ja palveluissa sekä näihin rinnastettavissa toimissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina enintään asiakkaan jo palvelusta maksamaan arvoon.  Asiakkaalle kuuluu mahdollisien havaittujen turvallisuuden kannalta vaarallisten, viallisten tai puutteellisten koneiden ja laitteiden asettaminen käyttökieltoon. Asiakas antaa RB Company Services:lle riittävät ja oikeat tiedot palvelun toimittamista varten ja myötävaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen. RB Company Services / Rosebus Oy ei vastaa autoissa olevista kolmannen osapuolen laitteista tai laitteiden tekniikoista..

RB Company Services / Rosebus Oy ei vastaa mahdollisesti asiakkaalle tulevista viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat,  auton odottamattomat laite tai konerikot, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Mahdollisen virheen korjauksesta syntyneistä odottelusta, kaluston/auton käytön estymisestä korjausten aikana RB Company Services / Rosebus Oy ei voi korvata menetettyä aikaa tai tästä johtuvaa välillisestä tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

RB Company Services / Rosebus Oy olettaa kaikkien asiakkaiden, myös lasten vakuutusten olevan voimassa asiakkaalle tarvittavissa toimissa ja toiminnoissa.

RoseBus Oy:llä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista tai muusta näihin rinnastettavista syistä.

force majeure:

RB Company Services / Rosebus Oy ei vastaa vahingoista lausekkeen ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majeure. Se koskee kaikkia tilanteita, jossa Rosebus Oy ei pysty pysyvästi tai tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä yrityksellä tai yrityksen edustajalla ole mahdollisuuksia torjua estettä.  

Tuotteiden ja palveluiden vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle tuotteen tai palvelun luovutuksen yhteydessä.

Säännösten mukaiset vastuuvapauslausekkeet:

Rosebus Oy:n kaikilla sähköisillä sivustoilla/web-toteutuksilla julkaistut tiedot ovat käytettävissä vain sellaisena kuin ne ovat. 

Vaikka tietoja pidetään tarkasti ja luotettavasti sivustoilla, Rosebus Oy ei myönnä oletettuja tai käytännön takeita sisällön luotettavuudesta tai teknisestä käytettävyydestä. 

Rosebus Oy ei ota vastuuta siitä, että kävijät eivät mahdollisesti osaa käyttää sivustoja tai palveluja virheettömästi.

Rosebus Oy:llä on jatkuvana tavoitteena kehittää ja parantaa myymiään tuotteita ja palveluja, näin tuotteisiin ja palveluihin voi tulla muutoksia ilman erillisiä ilmoituksia tai tiedoituksia.

Rosebus Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennalta ilmoittamatta(tekniset tiedot, tuotteiden ja palvelujen sisältö sekä laajuus, hinta tai näihin rinnastettavat tiedot).

9. Takuuehdot

Takuuehdot määräytyvät aina tuotteiden valmistajan tai Rosebus Oy:lle kyseisen tuotteiden toimittajan takuuehtojen mukaan,  

Ovijärjestelmissä ja niiden kaikissa osissa, komponenteissa ja näihin rinnastettavissa yksiköissä asiakas saa takuun laitevalmistajan (AutoDek Oy) ehtojen mukaan.

AutoDek Oy myöntää sähköovilaitteistolle aine- ja valmistusvirheet kattavan takuun. Takuuaika on 2 vuotta. 

Takuu ei korvaa virheestä aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Takuu ei myöskään korvaa normaalista kulumisesta, huolimattomasta, epätavallisesta käytöstä aiheutuva rikkoutuminen eivät kuulu tuotetakuun piiriin tai virheellisestä käytöstä tai onnettomuudesta aiheutuneita vahinkoja. 

Takuuasioissa ottakaa ensin yhteyttä puhelimitse jotta ongelma voidaan rajata sähköovilaitteistoon.

Asiakkaan kaikkiin itseasentamiin laitteisiin ja laitesäätöihin, virheellisiin asennuksiin tai virheellisiin säätöihin sekä mahdollisesti laitteisiin tehtyihin muutoksia emme voi myöntää takuuta(järjestelmillä,laitteilla tai komponenteilla ei vaihto- tai palautusoikeutta).

Asiakkaan tulee antaa palaute virheelliseksi havaitsemansa palvelusta tai tuotteesta myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun/tuotteen saannista. Myyjä tarkistaa palautteen palvelun tai tuotteen mahdollisen virheen toteamiseksi joko itse tai antaa tarkistuksen tuotteen valmistajan tehtäväksi.

RB Company Services / Rosebus Oy ei vastaa missään tilanteessa mahdollisesti asiakkaalle tulevista viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä näihin rinnastettavista vahingoista.

Eri laitevalmistajien toimitusten viivytykset joihin Rosebus Oy ei voi vaikuttaa:
Asiakas on oikeutettu kuuden (6) viikon viivästyksen jälkeen saamaan viivästyneistä palveluista tai tuotteista kolmen prosentin (3 %) alennuksen kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään yhteensä viisi prosenttia (5 %). Maksu määräytyy palveluiden ja tuotteiden arvonlisäverottoman hinnan mukaan. Asiakkaalla ei ole tämän kohdan mukaisen maksun lisäksi oikeutta esittää muita vaatimuksia RB Company Services / Rosebus Oy:lle tuotteiden tai palvelujen viivästyksestä. Mikäli tuotteiden tai palvelujen toimitus viivästyy yli kaksi (2) kuukautta, sekä asiakas että RB Company Services / Rosebus Oy, kumpikin erikseen, voivat peruuttaa viivästyneitä tuotteita tai palveluja koskevan tilauksen kirjallisella ilmoituksella.

10. Asennuspaikka ja alihankinta

Ellei toisin erikseen ole sovittu, asennuksien ja palvelujen suorituspaikka on RB Company Services / Rosebus Oy:n asennukksissa ja takuuasennuksissa ja näihin rinnastettavissa töissä aina suorituspaikkakuntana Kotka.
Palveluntuottaja voi tarvittaessa tarjota paikkakuntaa Tampere. Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa ja kohteena olevan ajoneuvon siirto ja kuljetuskustannuksista.

Asiakas vastaa aina asennuspalveluiden kohteena olevien ajoneuvojen ja laitteiden kuljetuksesta suorituspaikkaan ja takaisin. Tämä koskee sekä ensiasennuksia, huoltosäätöjä ja mahdollisia takuukorjauksia ja näihin rinnastettavia työsuorituksia. RB Company Services / Rosebus Oy voi tarvittaessa käyttää asennus ja huoltotoissä alihankintaa ja alihankkijan toimipaikkaa

Jos suorituspaikka on joku muu kuin Kotkan toimipaikka, RB Company Services / Rosebus Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta asennus ja takuutöiden palveluista kuluista ja ajankäytöstä hinnoittelun mukainen maksu.

11. Ehtojen voimassaolo

Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 2017-02-22 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. RB Company Services-Rosebus Oy:llä  on tarvittaessa oikeus muuttaa palveluiden hintoja, maksu perusteita  ja yleisiä sopimusehtoja.

HUOM!

Asiakasta pyydetään tutustumaan näihin yllä oleviin sopimuksiin verkkosivuilla, tarjouksen antamisen yhteydessä, suullisesti tai kirjallisesti, laskun yhteydessä yksin tai yhdessä tässä erikseen mainituilla tavoilla.

 

 –

Copyright © RB Company Services / Rosebus Oy

Sivuston, kuvien ja tekstien osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kaikki Suomen lakien mukaiset oikeudet pidätetään – All Rights Reserved © RB Company Services / Rosebus Oy       >TEKIJÄNOIKEUDESTA<